ร.ร.และหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี 54


กิจกรรมชั่วโมงจริยธรรม  โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง (ตลอดปีการศึกษา 2554 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

 

 

                  นักเรียนชั้นอนุบาล  1-3 คลิกชมภาพกิจกรรม


                             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม

 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม

 ค่ายครอบครัวคุณธรรมระดับปฐมวัย โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม

 ค่ายคุณธรรม หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

 ร่วมค่ายกับกลุ่มช่างภาพสื่อมวลชนสำนักข่าวต่างๆ โรงเรียนบ้านขนุนคลี่ กาญจนบุรี