ร.ร.และหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี 53

โรงเรียนและหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมในปี 2553 มีดังนี้


1. โรงเรียนยอแซฟอู่ทอง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
 • จำนวนนักเรียน 231 คน
 • หัวข้อการอบรม “หน้าตาลูกยอแซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

2. โรงเรียนยอแซฟอู่ทอง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • จำนวนนักเรียน 135 คน
 • หัวข้อการอบรม “ชีวิตมีสาระ”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

3. โรงเรียนบอสโกพิทักษ์   อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  วันที่ 28 สิงหาคม 2553

 • นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 พร้อมผู้ปกครอง
 • จำนวนนักเรียน 308 คน   จำนวนผู้ปกครอง  255 คน
 • หัวข้อการอบรม “เด็กดีศรีบอสโก”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

4. โรงเรียนบอสโกพิทักษ์   อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  วันที่ 11 กันยายน 2553

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

5. ศูนย์พระจิตเจ้า   อำเภอแม่สวย   จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 - 26 กันยายน 2553

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
 • จำนวนนักเรียน 85 คน
 • หัวข้อการอบรม “ท้าทายชีวิตวัยรุ่น..คุณค่าในตัวเอง..กับความรักในวัยรุ่น”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

6. โรงเรียนเซนต์กาเบรียล สันติสุข   อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2553

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 • จำนวนนักเรียน 210 คน
 • หัวข้อการอบรม “คุณธรรมนำชีวิต”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

7. โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์   อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย วันที่  27-30  มกราคม  2554

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 • จำนวนนักเรียน 875 คน
 • หัวข้อการอบรม “ต้นทุนเดิม ...ศักยภาพ...พรสวรรค์”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

8. โรงเรียนบอสโกพิทักษ์   อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  (ปัจฉิมนิเทศ)   วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • จำนวนนักเรียน 186 คน
 • หัวข้อการอบรม “รู้ รัก สามัคคี กัตญญู..ชีวิตมีเป้าหมาย”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

9. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาค  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น (ปัจฉิมนิเทศ)  วันที่ 12 - 14 มีนาคม  2554

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • จำนวนนักเรียน 152 คน
 • หัวข้อการอบรม “รู้ รัก สามัคคี กัตญญู...ชีวิตมีเป้าหมาย”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

10. สัมมนาพนักงานในเครือโรงเรียนพระแม่มารี วันที่ 15-17  มีนาคม  2554

 • พนักงานทุกคนในเครือโรงเรียนพระแม่มารี และบุตรธิดา
 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 75 คน
 • หัวข้อการอบรม “ทัวร์อิ่มบุญ  อิ่มรักพี่น้องเราสามัคคี”

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

11. โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง (ตลอดปีการศึกษา 2553   สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

 • นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 คลิกชมภาพกิจกรรม
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกชมภาพกิจกรรม
 • จำนวนผู้รับการอบรม 484  คน
 • จัดเนื้อหากิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามความเหมาะสม ตามเทศกาลต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา

คลิกชมภาพกิจกรรม