ความเป็นมา

เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน  มีสภาวะที่เอื้อต่อการทำให้เยาวชนและนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปมาก   ด้วยความห่วงใยต่อบุคคลเหล่านี้ที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ คณะผู้ใหญ่ของคณะได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้การอบรมแก่นักเรียนและเยาวชน โดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมอันดีงาม(วินัย47) การอบรมจิตใจและเสริมสร้างชีวิตคริสตชน(วินัย46)  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนทั้งทางตรงและอ้อมเพื่อการดำเนินชีวิตในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้ ที่สำคัญยังเป็นโอกาสดีในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าให้กับนักเรียนในโรงเรียนของคณะ(วินัย46) และผู้เข้ารับการอบรม  ดังนั้นในการประชุมคณะผู้ใหญ่ของคณะเมื่อ เมษายน 2553 จึงก่อให้เกิดโครงการใหม่ขึ้น  คือ โครงการคุณธรรมจริยธรรมของคณะ  เพื่อรับผิดชอบจัดการให้การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและนักเรียนในเครือโรงเรียนพระแม่มารี และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ร้องขอ