วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประกาศ ฟื้นฟู และเผยแผ่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยอาศัยหลักคำสอนว่าด้วยการเจริญชีวิตตามค่านิยมแห่งพระวรสารให้กับนักเรียน
  2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง ดีงาม หลักคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคงให้กับนักเรียน
  3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัว ให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เลือก ตัดสินใจ จัดลำดับ เข้าใจตนเอง และวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนในด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพ สังคม จิตวิญญาณ ศาสนาและคุณธรรมหลักอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 

เป้าหมาย


เชิงปริมาณ

  1. นักเรียนเครือโรงเรียนพระแม่มารี จำนวน 3,300 คน
  2. นักเรียนหรือเยาวชนในองค์กรอื่นที่สนใจ จำนวน 500-… คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกใจให้เข้มแข็งและสะอาด  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามค่านิยมพระวรสารได้ในระดับหนึ่ง  เป็นผู้มีความตระหนักรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  รู้จักแยกแยะผิดถูก เลือกกระทำความดีได้  และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนหรือนักเรียนของโรงเรียน องค์กร และหน่วยงานที่ต้องการรับการอบรมสมัมนา