หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่เป็นโลกของสังคมออน์ไลน์  ทำให้สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่  ความคิดและค่านิยมของเด็กไทยอย่างยิ่งยวด  ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กไทยอีกไม่น้อยอยู่ในความเสี่ยงต่อการดับอนาคตตนเองตั้งแต่วัยเยาว์ และแน่นอนที่แนวโน้มความรุนแรงของปัญหานับทวีขึ้น ย่อมอาจดับอนาคตสังคมไทยได้ด้วย  จากการที่เราไม่อาจดูแลอุ้มชูคนรุ่นใหม่ของเราได้ดีพอ ซึ่งเด็กไทยเหล่านี้อยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาอัตลักษณ์แห่งตน มีความปรารถนาที่จะสร้างสัมพันธภาพทางสังคมและต้องการประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนอย่างแท้จริง

การพัฒนาจะครบสมบูรณ์นั้น ต้องพัฒนาและให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณและหลักศีลธรรม  เพราะการพัฒนาที่แท้จริงต้องการหลายมิติ  เพราะมนุษย์มีความซับซ้อน  จำต้องเจริญเติบโตทุกๆ ด้านจนกระทั่งเกิดจิตสำนึกห่วงใยต่อมนุษย์ด้วยกัน   และอยากทำดีต่อผู้อื่น (พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย. 2009:23)   จึงจะสามารถทำให้มนุษย์ มีความสอดคล้องกันระหว่างความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและศีลธรรม อันจะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างชาญฉลาดและปกติสุข

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว  การให้การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนี้ จึงเป็นการช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลิกภาพ สังคมจิตวิญญาณ ศาสนาและคุณธรรมหลักอื่นๆ  เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมในการดำรงชีวิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป