ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนยอแซฟอู่ทอง สุพรรณบุรี  20-21 ก.ค. 53

 ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ หนองหิน 28 ส.ค. 53

ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 11 ก.ย. 53

ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ศูนย์พระจิตเจ้า เชียงราย  25-26 ก.ย. 53

ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์กาเบรียล เพชรบูรณ์ 12 พ.ย. 53

ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนุชนาถ เชียงราย 27-30 ม.ค. 54

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ หนองหิน 28 ก.พ. 54

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น  12-14 มี.ค. 54

ค่ายพัฒนาชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54

สัมมนาพนักงานในเครือโรงเรียนพระแม่มารี วันที่ 15-17 มีนาคม 2554

ค่ายคุณธรรม  โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง (ตลอดปีการศึกษา 2553 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  ค่ายคุณธรรม  โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง (ตลอดปีการศึกษา 2554 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3