alt

 

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ได้ริเริ่มในความอุปถัมภ์และการแนะนำของพระราชินีมาเรียผู้นิรมล  ฉะนั้นภคินีแต่ละคนพึงถือว่า ตนเป็นบุตรีของพระนาง โดยยึดเอาพระนางเป็นองค์อุปถัมภ์เอกของคณะ  ทั้งเจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระนางด้วยความซื่อสัตย์  นอกนั้นภคินีจะมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อนักบุญยอแซฟผู้เป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งในการทำงาน และเลียนแบบชีวิตของคุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร บิดาผู้ตั้งคณะ

 

alt