ติดต่อทีมวิทยากรของคณะ

ผู้จัดงาน/ผู้ดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณแม่ปราณี กำพุฒ และซิสเตอร์ชลธิชา ฤทธิ์เนติกุล

 

คุณแม่ปราณี    กำพุฒ  

 

 

ซิสเตอร์ชลธิชา   ฤทธิ์เนติกุล  


ทีมวิทยากรของคณะ รับจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม อบรมหรือสัมมนาอื่น ๆ ตามความต้องการขององค์กร  โดยรูปแบบการจัดเน้นการใช้กิจกรรมหรือเกม ควบคู่กับการบรรยายเนื้อหา โดยยึดแนวการอบรมตามคุณค่าพระวรสาร

 

สถานที่ติดต่อ 


ซิสเตอร์ชลธิชา   ฤทธิ์เนติกุล

โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

2/1 สาธุประดิษฐ์ 34   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 084-387-9775

แผนที่ติดต่อ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์