ผลที่คาดหวังจะได้รับ

  1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระอาณาจักรพระเจ้าและแนวทางการดำเนินชีวิตตามค่านิยมพระวรสาร
  2. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีงามตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
  3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข
  4. นักเรียนมีความสามัคคี รักชาติ รักตนเอง รักครอบครัว และรักสถานศึกษา
  5. สามารถลดปัญหาต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ในครอบครัว และในสังคม
  6. นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จัก วิเคราะห์ เลือก ตัดสินใจ จัดลำดับ เข้าใจตนเอง และวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนในด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพ สังคม จิตวิญญาณ ศาสนาและคุณธรรมหลักอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม