วิธีดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

วิธีดำเนินการ

  1. ศึกษาหาข้อมูล และเตรียมเนื้อหาการอบรมในรูปแบบเกม บรรยาย และกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา
  2. จัดการอบรมให้นักเรียน รอบละ 200 - 500 คน ใช้เวลาอบรม 1 - 3 วัน
  3. ประเมินผล วิเคราะห์ และพัฒนา
  4. ขยายผลอย่างต่อเนื่อง

 

สถานที่ดำเนินการ

ตามความเหมาะสมของโรงเรียน องค์กร และหน่วยงานที่ต้องการรับการอบรมสมัมนา