ร่วมแสดงความยินดี

อธิการิณีเจ้าคณะและสมาชิกคณะภคินีพระราชินีมาเรีย ไปร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณและแสดงความยินดีโอกาสฉลอง 70 ปี 60 ปี และ 50 ปี ของคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี